viernes, 14 de noviembre de 2008

CONTRA EL AUTORITARISMO ¡VIVA LA LIBERTAD!

El Claustre de professorat de l’IES FRANCESC RIBALTA de Castelló, en SESSIÓ ORDINÀRIA, celebrada el dia 19 de novembre del 2008, vol manifestar, al voltant de la situació generada per la política educativa del govern valencià, una mostra de la qual és la manera d´implantar l'assignatura Educació per la Ciutadania, el següent:
1. Que ens adherim als arguments, de caràcter estrictament pedagògic, que va manifestar públicament en el mateix sentit el Departament d´Anglès i la Direcció del Centre, amb voluntat de que s´aprove al pròxim Consell Escolar. Especialment volem destacar:
a. L’absurd pedagògic i la falta de respecte a l’alumnat que en 2n.ESO no té encara la formació adequada per rebre classes d’una matèria com Educació per la Ciutadania en anglès.
b. L’atac a la dignitat del professorat, objecte passiu de diverses ordres arbitràries que han inclòs des de la traducció simultània fins la contractació improvisada de professorat interí. Ha estat especialment greu l’empara que el govern valencià ha donat a l’objecció a l’assignatura, en una normativa que ja ha estat impugnada i retirada per il•legal, i que tanmateix amenaça d’ampliar-se a altres matèries com ara Ciències per al món contemporani, Ètica o Filosofia.
c. La improvisació i constants contradiccions normatives que han sotmès els equips directius a una pressió innecessària i a unes despeses absurdes davant les necessitats reals de l’escola pública.
d. La falta de respecte a la pròpia normativa segons la qual la introducció de l’ensenyament en una llengua estrangera precisa de l’aprovació d’un Pla d’Educació Plurilingüe pel Consell Escolar del centre. I tot això quan els programes d’educació bilingüe encara no asseguren ni de lluny l’ensenyament en valencià en tots els centres educatius valencians.
2. Que rebutgem les pressions i intromissions que la Conselleria d’Educació ha exercit contra el professorat i l’autonomia pedagògica dels claustres en el procés d’implantació de la matèria Educació per a la Ciutadania.
3. Que defenem el dret dels alumnes a rebre la docència de qualsevol matèria en alguna de les llengües oficials, valencià o castellà, si més no mentre no hi haja els mitjans per implantar adequadament un programa d’educació plurilingüe. Això suposaria dotació de professorat i mitjans des d’Educació Infantil fins a Secundària, així com formació del professorat.
4. Que entenem que aquesta manca de planificació s’emmarca en un seguit molt greu de carències del Sistema Educatiu Públic Valencià que els sindicats han denunciat reiteradament i que els centres públics patim com ara manca de professorat de suport (i programes d’educació compensatòria) manca de pressupost econòmic suficient o manca de renovació de les infrastructures. A més a més, denunciem el greuge comparatiu amb l’escola privada concertada, tant pel que fa als criteris de matriculació, que no asseguren la matriculació equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives especials, com pel que fa a la concertació i assignació de línies del batxillerat.


Per tot açò:

1. Ens adherim a tots els pronunciaments que en aquest sentit han manifestat altres Claustres d’escoles i instituts arreu del País Valencià.
2. Ens adherim als manifestos fets públics per la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (FAPA) i la Confederació de Pares i Mares Gonçal Anaya.
3. Ens adherim als manifestos fets públics per l’Associació de Directors dels IES del País Valencià, així com als posicionaments fets públics per l’Associació d’Inspectors del País Valencià.
4. Ens solidaritzem amb els companys i companyes que estan sent pressionats pel fet de voler impartir una matèria en una llengua oficial. I naturalment rebutjarem absolutament qualsevol expedient o sanció que poguera obrir-se en relació a aquest conflicte.
5. Ens adherim, per últim, al Manifest Unitari de la PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC, que detalla les carències que pateix l’escola pública i exigeix canvis en la política educativa valenciana, en defensa de la qualitat de l’ensenyament públic. I que conclou demanant la dimissió del Conseller d’Educació, responsable màxim d’aquesta situació.

Castellón, 29 d’octubre de 2008

TODOS AL ENCIERRO POR LA DEFENSA DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA

No hay comentarios: